Trường THCS, THPT Bạch Đằng đổi mới hoạt động tổ chuyên môn

Theo Điều lệ trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt động ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

Theo đó, hiện Trường THCS, THPT Bạch Đằng có 3 tổ chuyên môn gồm: Tổ Tự nhiên, Tổ xã hội và Tổ Quản nhiệm.

Các tổ chuyên môn của trường có những nhiệm vụ sau:

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

– Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;

– Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

Theo kế hoạch, tổ chuyên môn của trường thường sinh hoạt hai tuần một lần.

Giáo viên Trường Bạch Đằng 2019

Từ những kết quả đã đạt được trong các năm học trước, chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, BGH trường Bạch Đằng đã có nhiều chủ trương tích cực nhằm đổi mới hoạt động của tổ chuyên môn theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Trong đó chú trọng các vấn đề sau đây:

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về định hướng chỉ đạothông suốt từ Bộ – Sở – Phòng – Trường – giáo viên về:đổi mới tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn theo hướng giao quyền chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cho các nhà trường và giáo viên; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; nội dung và hình thức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quản lí về sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, chất lượng việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn; từng bước nâng cao chất lượng dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm giờ dạy dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh; động viên tinh thần cầu thị trong tự bồi dưỡng của giáo viên, giáo dục ý thức khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp; đánh giá đúng trình độ, năng lực và sự phù hợp trong phương pháp dạy học của từng giáo viên; kịp thời động viên, khen thưởng những giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học mang lại hiệu quả.Trong quá trình thực hiện cần chú trọng hình thành đội ngũ giáo viên cốt cán về đổi mới phương pháp dạy học.

TS