Xếp loại yếu, kém hai học kỳ liên tiếp bị tạm ngừng học

TT – Người học bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai sẽ bị buộc thôi học. 

 

Đây là nội dung được quy định trong dự thảo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy được Bộ GD-ĐT công bố xin ý kiến rộng rãi trong xã hội.

Quy chế này áp dụng đối với người học các khóa đào tạo hệ chính quy ở trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Theo dự thảo, nội dung đánh giá sẽ xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của người học là đánh giá ý thức chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong của từng học sinh, sinh viên. Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100.

 

TRẦN HUỲNH