Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác giáo dục kỹ năng sống

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 1607/KH-GDĐT-CTTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   17  tháng   5  năm 2018

 KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị Tổng kết công tác giáo dục kỹ năng sống

Năm học 2017 – 2018 

Nhằm triển khai đánh giá công tác triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học và tiếp tục định hướng các kỹ năng cần thiết cho học sinh trước nhu cầu thực tiễn của xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục kỹ năng sống trong trường học với nội dung như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: ngày 12 tháng  6  năm 2018

Buổi sáng: Từ 7g30 – 11g30

–         Thành phần: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận huyện, lãnh đạo các trường Tiểu học, THCS, THPT các trường tiên tiến hội nhập.

Địa điểmTrường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi – quận 4

                    ( Số 2 Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4)

Buổi chiều: 13g30 – 16g30

–         Thành phần: Lãnh đạo các trường THPT, Trung tâm GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

Địa điểm: Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

                    ( Số 235, đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5)

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

–         Đại diện Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng ban Sở GD&ĐT.

–         Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo.

–         Hiệu trưởng trường THPT, các trường tiên tiến hội nhập, Giám đốc các TT GDTX.

–         Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

III. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

–         Đánh giá tổng kết công tác giáo dục kỹ năng sống trong trường học năm học 2017 – 2018.

–         Định hướng một số nội dung về công tác giáo dục kỹ năng sống trong hè 2018 và năm học 2018 – 2019

–         Triển khai một số mô hình về công tác giáo dục kỹ năng sống

–         Thảo luận đóng góp ý kiến

–         Phát biểu kết luận.

IV. BAN TỔ CHỨC

Ông Nguyễn Minh – Trưởng phòngchính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Bà Nguyễn Thị Yến Phương – Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Ông Nguyễn Văn Gia Thụy – Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Bà Lê Thị Hồng Anh – CV Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Ông Phạm Duy Phương – CV Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Bà Lê Anh Huyền Trang – CV Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Bà Lương Cao Thúy Uyên – CV Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Bà Phạm Thị Thu Hiền – CV Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

Bà Trương Thị Cẩm Trang –  CV Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

–         Từ 27/04 – 30/4/2018: Xây dựng kế hoạch và xin chủ trương thực hiện.

–         Ngày 2/5/2018: Triển khai kế hoạch đến các đơn vị cơ sở.

–         Từ 2/5 – 16/5/2018: Chuẩn bị nội dung và đề xuất kinh phí tổ chức.

–         Ngày 17/5/2018: Tổ chức Hội nghị.

–         Ngày 18/5/2018: Họp BTC rút kinh nghiệm.

–         Từ 19/5 – 10/2018: Đơn vị tổ chức triển khai tập huấn và gửi báo cáo về Sở GD&ĐT (Phòng Chính trị tư tưởng).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tham dự đầy đủ và đúng thành phần./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                          KT.GIÁM ĐỐC

– Ban giám đốc Sở GD&ĐT;                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC         

– Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc TT.GDTX;

– Trưởng phòng GD&ĐT;

– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;                                                                                         (Đã ký)

– Phòng GDMN, GDTiH, GDTrH, GDTX;                              

– Lưu VP, P.CTTT.                                                                                                            Bùi Thị Diễm Thu