Thông báo về viêc Về việc tổ chức các hoạt động chuyên môn có liên quan đến đơn vị giáo dục trực thuôc sở giáo dục TP. Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  687    /GDĐT-TrH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2018

Về việc tổ chức các hoạt động chuyên môn có liên quan đến đơn vị TT. KTTH-HN, TT. GDNN-GDTX

 

 

Kính gửi : Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

Thực hiện Quyết định số 6516/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp; căn cứ vào tình hình thực tế tại các địa phương;  Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện nội dung sau:

– Tham mưu Ủy Ban Nhân dân quận, huyện chỉ đạo Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên các quận, huyện tổ chức và thực hiện các hoạt động chuyên môn thuộc các lĩnh vực do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo; trong quá trình tổ chức thực hiện Trung Tâm Giáo dục Nghề nghiệp-Giáo dục Thường xuyên chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo để hoàn thành tốt công việc được giao.

– Trong quá trình tổ chức và thực hiện phải theo đúng các Quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện thực hiện tốt nội dung nêu trên.

 

KT.GIÁM ĐỐC

  Nơi nhận :                                                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC

– Như trên;                                                                                                                                   (đã ký)

– Giám đốc (để báo cáo);

– Lưu: VP Sở, Phòng GDTrH, GDTX.                                                                                  Nguyễn Văn Hiếu