Thông báo về việc về tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2017 – 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

        Số:  705 /GDĐT-TrH                                                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2018

Về tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2017 – 2018

  Kính gửi:  

–        Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện

–        Hiệu trưởng các trường THPT.

–        Giám đốc Trung tâm GDTX.

–        Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX.

Căn cứ văn bản số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức kỳ thi nghề cấp THCS và cấp THPT năm học 2017- 2018 như sau:

1. Thời gian:

– Cấp THCS: Thứ Ba, ngày 22/5/2018.

– Cấp THPT: Thứ Bảy, ngày 12/5/2018.

2. Đối tượng và điều kiện dự thi, thời gian làm bài, hình thức thi, công tác coi thi, chấm thi, xử lý kết quả thi …thực hiện theo văn bản số 2842/GDĐT-TrH ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về quy định công tác tổ chức và quản lý thi nghề phổ thông.

3. Kinh phí tổ chức thi nghề:

Cấp THCS: Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, huyện kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông và trình Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt phần kinh phí chi từ ngân sách nhà nước và khoản được thu của thí sinh dự thi nghề phổ thông để tổ chức thi.

Cấp THPT: Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch tổ chức thi nghề phổ thông và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phần kinh phí chi từ ngân sách nhà nước và khoản được thu của thí sinh dự thi nghề phổ thông để tổ chức thi.  .

4. Kinh phí làm giấy chứng nhận nghề: 5.000đ/học sinh.c

5.Tiến độ thực hiện:

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

GHI CHÚ

THCS

THPT

1

Các đơn vị báo cáo số liệu và đăng ký dự thi về Phòng GDTrH.

 

theo hướng dẫn

17/3/2018 – Trường THPT  đăng ký qua cổng thông tin điện tử: httt.hcm.edu.vn

– TT.GDTX, TT. GDNN-GDTX đăng ký qua liên kết mạng (có hướng dẫn sau)

2

Các đơn vị nộp lệ phí thi và kinh phí làm giấy chứng nhận về Văn phòng Sở

 

20/5/2018

 

15/4/2018

 

– Văn phòng Sở

– Phòng GDTrH

3

Ra quyết định thành lập các Hội đồng thi Trước

10/5/2018

 

Trước

22/4/2018

 

Cấp THCS do Chủ Tịch UBND quận, huyện ra quyết định

4

Tập huấn công tác tổ chức kỳ thi

 

    Theo thư mời

5

Lập kế hoạch tổ chức thi thực hành nộp về Phòng GDTrH và Văn phòng Sở GD&ĐT

 

  Trước 06/5/2018 Hội đồng coi thi

6

Nhận ấn phẩm thi

 

Trước 20/5/2018 Trước 08/5/2018 Hội đồng coi thi

7

– Các đơn vị kiểm tra hồ sơ thí sinh dự thi

– Kiểm tra cơ sở vật chất HĐ thi.

– Họp Hội đồng coi thi

– Giao nhận bộ đề  thi tại các Hội đồng coi thi

Trước 21/5/2018

Sáng 21/5/2018

Trước 11/5/2018

Sáng 11/5/2018

– Chủ tịch Hội đồng Coi thi chủ động tổ chức và thực hiện các công việc.

– Hội đồng coi thi.

8

Triển khai thi lý thuyết 22/5/2018 12/5/2018 7g00: khai mạc kỳ thi

7g30: mở đề thi

7g45: phát đề thi

8g00: thi sinh làm bài thi lý thuyết.

9

Triển khai thi thực hành

 

 

 

 

23/5/2018 13/5/2018 Chủ tịch Hội đồng Coi thi chủ động tổ chức thi thực hành theo kế hoạch đã trình Sở GD&ĐT

10

Chấm thi, xử lý kết quả báo cáo tổng kết kỳ thi Trước

03/7/2018

Trước 03/7/2018  

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị tổ chức kiểm tra có đối chiếu hồ sơ học vụ để đảm bảo tính chính xác về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, họ lót và tên thí sinh…..và có kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2017 -2018. Mọi vấn đề về tổ chức thi nghề phổ thông đề nghị liên hệ Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT (ĐT: 028.38299681) để được hướng dẫn giải quyết.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Giám đốc “để báo cáo”;

– Phòng TCCB, TTr “để phối hợp thực hiện”;

– Lưu: VP, Phòng GDTrH, Phòng GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Hiếu