THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC TREO BĂNG RÔN KHU VỰC KHUÔN VIÊN TRƯỜNG HỌC

              ỦY BAN NHÂN DÂN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                

     Số: 324/GDĐT-CTTT                                                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Về chấn chỉnh việc treo pa nô, băng rôn

Kính gửi:

     • Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
     • Hiệu trưởng các trường THPT, CĐ – TCCN;
     • Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX;
     • Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Nhằm để đảm bảo mỹ quan, thông thoáng và an toàn khu vực cổng trường, tường rào và trong khuôn viên trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị tiến hành rà soát, chấn chỉnh và nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 1. Tiến hành rà soát và tháo dỡ các pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu đã hết hiệu lực về thời gian triển khai ở khu vực cổng trường, tường rào và trong khuôn viên trường học.
 2. Trong quá trình rà soát, tháo dỡ đối với các pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu đã hết hiệu lực do các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương quản lý được treo tại khu vực cổng trường, tường rào trường học, thủ trưởng đơn vị phải trao đổi và thống nhất phương án xử lý với tổ các tổ chức trên trước khi tháo dỡ.
 3. Các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương trong quá trình thi công treo các pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu khu vực cổng trường, tường rào trường học cần có sự thống nhất với thủ trưởng đơn vị để đảm bảo mỹ quan, thông thoáng, an toàn, được bố trí ở khu vực phù hợp.
 4. Ngoài các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương nêu trên, các trường hợp còn lại việc treo pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tại khu vực cổng trường, tường rào và trong khuôn viên trường học của các tổ chức, cá nhân bên ngoài nhà trường đề nghị, thủ trưởng đơn vị phải xin ý kiến và được sự chấp thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 5. Thủ trưởng đơn vị khi triển khai thực hiện các pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu theo chỉ đạo của Ngành nhân dịp các ngày lễ lớn, các cuộc vận động, các sự kiện của Ngành, của Thành phố hay các sự kiện của trường thì phải đảm bảo tính thẩm mỹ, nội dung rõ ràng, không dùng từ đa nghĩa, không viết tắt, không dùng ký hiệu, thi công bố trí ở khu vực phù hợp, đảm bảo an toàn và tháo dỡ khi hết hiệu lực về thời gian triển khai.
 6. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo và kiểm tra rà soát việc thực hiện đối với các đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn. Hiệu trưởng các trường CĐ-TCCN, THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo trên.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần trao đổi thông tin xin liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo – Phòng Chính trị tư tưởng (ông Phạm Duy Phương – Điện thoại: 0934.973.168; email: pdphuong.sgddt@tphcm.gov.vn).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 Nguồn: hcm.edu.vn