Thông báo về thời gian nhập học chính thức năm học 2018-2019