Lịch họp chuyên môn ở Sở giáo dục đào tạo TP. Hồ Chí Minh

                    UỶ BAN NHÂN DÂN                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  


           Số:      501 /GDĐT-TrH                                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  09   tháng  02  năm 2018

Về họp triển khai chuyên môn

các bộ môn HKII 2017 – 2018

 

Kính gửi :

– Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện;

– Hiệu trưởng các trường THPT.

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp sơ kết học kỳ I, triển khai phương hướng nhiệm vụ chuyên môn học kỳ II các bộ môn cấp THCS và THPT theo lịch cụ thể như sau :

I. TRUNG HỌC CƠ SỞ

STT

Bộ môn

Thời gian

Thành phần tham dự

Địa điểm

1

Tin học

8g00

Thứ Ba 27/2/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT chuyên Lê Hồng Phong 235 Nguyễn Văn Cừ

Phường 4 Quận 5

2

Toán học

10g00

Thứ Ba 27/2/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 20 Lý Tự Trọng Quận 1

3

Lịch sử

8g00

Thứ Ba 27/2/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Nguyễn Hữu Thọ

02 Bến Vân Đồn,

Phường 12, Quận 4

4

Địa lí

8g00

Thứ Ba 27/2/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Trần Quang Khải 3

43D Lạc Long Quân,

Phường 5, Quận 11

5

Hoá học

10g00

Thứ Tư 28/2/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Nguyễn Thượng Hiền

544 Cách mạng Tháng Tám Quận Tân Bình

6

Ngữ Văn

10g00

Thứ Tư 28/2/2018

Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, GVML, Hội đồng bộ môn THCS

THPT chuyên Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ

Phường 4 Quận 5

7

Vật lý

10g00

Thứ Tư 28/2/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 20 Lý Tự Trọng Quận 1

8

Nghề phổ thông, Công nghệ

9g00

Thứ Năm 1/3/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo, đại diện Trung tâm GDNN-GDTX các quận huyện

Trung tâm giáo dục KTTH-HN Lê thị Hồng Gấm

147 Pasteur Phường 6 Quận 3

9

Giáo dục công dân

8g00

Thứ Năm 1/3/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Bùi thị Xuân

73-75 Bùi Thị Xuân,

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

STT

Bộ môn

Thời gian

Thành phần tham dự

Địa điểm

10

Công nghệ nông nghiệp

10g00

Thứ Năm 1/3/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Nguyễn thị Diệu

12 Trần Quốc Toản

Phường 8 Quận 3

11

Tiếng Pháp

8g00

Thứ Sáu 2/3/2018

Toàn thể giáo viên Tiếng Pháp THCS

THPT Nguyễn thị Minh Khai 275 Điện Biên Phủ Quận 3

12

Tiếng Anh

10g00

Thứ Sáu 2/3/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Nguyễn thị Diệu

12 Trần Quốc Toản

Phường 8 Quận 3

13

Tiếng Trung

8g00

Thứ Sáu 2/3/2018

Toàn thể giáo viên Tiếng Trung THCS

TTGDTX Tiếng Hoa

546 Ngô Gia Tự

Phường 9 Quận 5

14

Sinh học

10g00

Thứ Sáu 2/3/2018

Chuyên viên, mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT chuyên Lê Hồng Phong 235 Nguyễn Văn Cừ

Phường 4 Quận 5

15

Âm nhạc

8g00

Thứ Bảy 3/3/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THCS Huỳnh Khương Ninh

61 Huỳnh Khương Ninh Phường Đa Kao Quận 1

16

Mĩ thuật

8g00

Thứ Bảy 3/3/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THCS Huỳnh Khương Ninh 61 Huỳnh Khương Ninh

Phường Đa Kao Quận 1

17

NGLL, TNST

10g30

Thứ Bảy 3/3/2018

Chuyên viên, mạng lưới phụ trách Ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm sáng tạo

THPT Nguyễn thị Diệu

12 Trần Quốc Toản

Phường 8 Quận 3

18

Giáo dục thể chất

9g30

Thứ Bảy 3/3/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 20 Lý Tự Trọng Quận 1

II. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

STT

Bộ môn

Thời gian

Thành phần tham dự

Địa điểm

1

Tin học

8g00

Thứ Ba 27/2/2018

Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn THPT; phụ trách nghề Tin học TT GDNN-GDTX

THPT chuyên Lê Hồng Phong 235 Nguyễn Văn Cừ

Phường 4 Quận 5

2

Toán học

8g00

Thứ Ba 27/2/2018

Tổ trưởng chuyên môn

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 20 Lý Tự Trọng Quận 1

3

Ngữ Văn

8g00

Thứ Tư 28/2/2018

Tổ trưởng chuyên môn, Hội đồng bộ môn THPT

THPT chuyên Lê Hồng Phong 235 Nguyễn Văn Cừ

Phường 4 Quận 5

4

Hoá học

8g00

Thứ Tư 28/2/2018

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Nguyễn Thượng Hiền

544 Cách mạng Tháng Tám Quận Tân Bình

5

Lịch sử

8g00

Thứ Ba 27/2/2018

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Nguyễn Hữu Thọ

02 Bến Vân Đồn,

Phường 12, Quận 4

STT

Bộ môn

Thời gian

Thành phần tham dự

Địa điểm

6

Địa lí

8g00

Thứ Ba 27/2/2018

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Trần Quang Khải

343D Lạc Long Quân

Phường 5, Quận 11

7

Vật lý

8g00

Thứ Tư 28/2/2018

Tổ trưởng chuyên môn

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 20 Lý Tự Trọng Quận 1

8

Nghề phổ thông, Công nghệ

7g30

Thứ Năm 1/3/2018

Tổ trưởng chuyên môn

Trung tâm giáo dục KTTH-HN Lê thị Hồng Gấm

147 Pasteur Phường 6 Quận 3

9

Công nghệ nông nghiệp

7g30

Thứ Năm 1/3/2018

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Nguyễn thị Diệu

12 Trần Quốc Toản

Phường 8 Quận 3

10

Giáo dục công dân

8g00

Thứ Năm 1/3/2018

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Bùi thị Xuân

73-75 Bùi Thị Xuân,

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

11

Sinh học

7g30

Thứ Sáu 2/3/2018

Tổ trưởng chuyên môn

THPT chuyên Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ

Phường 4 Quận 5

12

Tiếng Anh

8g00

Thứ Sáu 2/3/2018

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Nguyễn thị Diệu

12 Trần Quốc Toản

Phường 8 Quận 3

13

Tiếng Pháp

8g00

Thứ Sáu 2/3/2018

Toàn thể giáo viên Tiếng Pháp THPT

THPT Nguyễn thị Minh Khai 275 Điện Biên Phủ Quận 3

14

Tiếng Trung

8g00

Thứ Sáu 2/3/2018

Toàn thể giáo viên Tiếng Trung THPT

TTGDTX Tiếng Hoa

546 Ngô Gia Tự

Phường 9 Quận 5

15

NGLL, Trải nghiệm sáng tạo

7g30

Thứ Bảy 3/3/2018

Phó Hiệu trưởng phụ trách Ngoài giờ lên lớp, Trải nghiệm sáng tạo

THPT Nguyễn thị Diệu

12 Trần Quốc Toản

Phường 8 Quận 3

16

Giáo dục Quốc phòng và an ninh

8g00

Thứ Bảy 3/3/2018

Tổ trưởng chuyên môn

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 20 Lý Tự Trọng Quận 1

17

Giáo dục thể chất

8g00

Thứ Bảy 3/3/2018

Tổ trưởng chuyên môn

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 20 Lý Tự Trọng Quận 1

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử người tham dự đông đủ, đúng thành phần.

                                                                                                                                                                   TL. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                 TRƯỞNG PHÒNG GDTrH

Nơi nhận

– Như trên;

– Ban Giám đốc ‟để báo cáo”                                                                                                                              Đã kí 

– Lưu : VP, GDTrH.                           

 

                                                                                                                                                                        Lê Duy Tân