Hơn 420.000 thí sinh có cơ hội vào đại học

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số chỉ tiêu đào tạo đại học chính quy hệ dân sự của các trường năm 2016 là 420300.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm nay công bố chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy của các cơ sở giáo dục khối dân sự trong cả nước năm 2016.

Theo đó, chỉ tiêu theo từng khối ngành trên cả nước như sau:

STT

Khối ngành

Chỉ tiêu cả nước

1

Khối ngành I (Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên)

30.782

2

Khối ngành II (Nghệ thuật)

5.422

3

Khối ngành III (Kinh doanh và quản lý, Pháp luật)

134.594

4

Khối ngành IV (Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên)

13.986

5

Khối ngành V (Toán và thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông lâm và thủy sản, Thú y)

135.327

6

Khối ngành VI (Sức khỏe)

24.925

7

Khối ngành VII (Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin, Dịch vụ xã hội, Khách sạn-du lịch-thể thao và dịch vụ cá nhân, Dịch vụ vận tải, Môi trường và bảo vệ môi trường, An ninh quốc phòng)

75.318

 

Tổng chỉ tiêu cả nước

420.354

 

 

 

 

Bộ Giáo dục cho biết, đây là số liệu tổng hợp theo vùng miền và từng cơ sở giáo dục đại học khối dân sự (chưa bao gồm các trường thuộc ngành công an, quân đội).

“Chỉ tiêu này tính theo năng lực tối đa của các cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký thực hiện năm 2016. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, các cơ sở không được tuyển vượt quá chỉ tiêu này”, Bộ Giáo dục nhắc nhở.

Đối với những cơ sở giáo dục đại học tuyển vượt chỉ tiêu, Bộ Giáo dục sẽ xử lý trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

Nguồn internet