Chương trình mới sẽ được triển khai đại trà ở lớp 1 từ năm 2018

Năm học 2018-2019, chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sẽ được triển khai đại trà cho các lớp 1 và thực nghiệp ở lớp 2, 6 và 10.

Ngày 2/5, Ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã giải trình ý kiến liên quan đến dự thảo chương trình.

Theo lộ trình, năm học 2018-2019 chương trình mới sẽ triển khai đại trà ở lớp 1 và thực nghiệm ở lớp 2, lớp 6, lớp 10. Năm học tiếp theo, lớp 2 và 6 sẽ được học đại trà chương trình mới, dạy thực nghiệm ở lớp 3, lớp 7, lớp 10.

Năm thứ ba, chương trình triển khai đại trà ở lớp 3, lớp 7, lớp 10… Đến năm học 2022-2023, chương trình mới sẽ được dạy ở tất cả lớp.

Theo ban phát triển, lộ trình này sẽ giúp các địa phương có đủ thời gian chuẩn bị giáo viên, thiết bị dạy học và cơ sở vật chất để từng bước đáp ứng được yêu cầu của chương trình mới.

Trước nhiều ý kiến cho rằng chương trình mới vẫn nặng về số môn, số tiết học, tổng chủ biên Nguyễn Minh Thuyết khẳng định, chương trình mới đã giảm tải số môn học và thời lượng học tập so với hiện nay và so với một số nước.

GS Thuyết giải thích, ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, theo chương trình mới, lớp 10 có 13 môn học và 2 hoạt động giáo dục; lớp 11-12 có 9 môn học và hoạt động giáo dục. Trong đó, môn Giáo dục thể chất được tổ chức dưới hình thức câu lạc bộ thể thao tự chọn. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo, môn Giáo dục quốc phòng và an ninh chủ yếu là thực hành, luyện tập.

Như vậy, thực chất chỉ có 6 môn lý thuyết và thực hành là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, 3 môn định hướng nghề nghiệp tự chọn. Trong khi đó chương trình hiện hành có 13 môn học và 4 hoạt động giáo dục ở tất cả các lớp.

Bảng so sánh số môn học giữa chương trình mới với chương trình hiện hành của Việt Nam và thế giới.

 

Nguồn: vnexpres