THỜI KHÓA BIỂU Năm học 2021-2022

BUỔI HỌC THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG GHI CHÚ
 

 

 

 

 

 

SÁNG

5h45-6h15 HS tập thể dục buổi sáng, vệ sinh cá nhân  
6h15-6h45 Xếp hàng ăn sáng  
6h45-7h00 Vào lớp điểm danh, truy bài  
7h00-7h45 Học tiết 1  
7h45-8h30 Học tiết 2  
8h30-9h15 Học tiết 3  
9h15-9h45 Ra chơi  
9h45-10h30 Học tiết 4  
10h30-11h15 Học tiết 5  
11h20-11h50 HS ăn trưa  
11h50-13h00 HS ngủ trưa  
 

 

 

CHIỀU

13h00-13h15 HS vệ sinh cá nhân  
13h15-14h00 Học tiết 6  
14h00-14h45 Học tiết 7  
14h45-15h00 Ra chơi  
15h00-15h45 Học tiết 8  
15h45-16h30 Học tiết 9  
17h00-17h30 HS nội trú ăn chiều  
17h30-18h00 Vui chơi giải trí tự do  
18h00-19h00 Vệ sinh cá nhân (tắm).  
 

 

 

TỐI

19h00-21h00 GVQN điểm danh, ổn định học tối  
21h00-21h30 HS vệ sinh cá nhân  
21h30-22h00 HS về phòng nội trú nghỉ tự do trong phòng  
22h00-5h45 HS ngủ  
Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ: