-Cập nhập Triết lý giáo dục và Tôn chỉ đào tạo
TRIẾT LÝ GIÁO DỤC “Cung cấp Kiến thức – rèn luyện Nhân cách, Đào tạo Thể chất – Nghệ thuật – Kỹ năng”
TÔN CHỈ ĐÀO TẠO “1.Tham gia – 2.Khám phá – 3.Giải thích – 4.Trình bày kỹ – 5.Đánh giá “