DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ THAM KHẢO TRƯỜNG THCS, THPT BẠCH ĐẰNG NĂM HỌC 2017 – 2018

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ THAM KHẢO TRƯỜNG THCS – THPT BẠCH ĐẰNG

STT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NHÀ XUẤT BẢN

NĂM XUẤT BẢN

GHI CHÚ

LỚP 6

1

Âm nhạc và Mỹ thuật 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

2

Công nghệ 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

3

Địa lý 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

4

Giáo dục công dân 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

5

Lịch sử 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

6

Ngữ văn 6 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

7

Ngữ văn 6 : Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

8

Sinh học 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

9

Toán 6: Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

10

Toán 6: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

11

Vật lý 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

12

Tiếng Anh 6

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục

2011

LỚP 7

13

Âm nhạc và Mỹ thuật 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

14

Âm nhạc và Mỹ thuật 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

15

Âm nhạc 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

16

Âm nhạc 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

17

Mỹ thuật 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

18

Công nghệ 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

19

Công nghệ 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

20

Địa lý 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2012

21

Địa lý 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

22

Địa lý 7 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

23

Địa lý 7 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

24

Giáo dục công dân 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

25

Giáo dục công dân 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

26

Lịch sử 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

27

Lịch sử 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2012

28

Lịch sử 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

29

Lịch sử 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

30

Ngữ văn 7 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2004

31

Ngữ văn 7 : Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

32

Ngữ văn 7 : Tập 1: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

33

Ngữ văn 7: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2014

34

Ngữ văn 7: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

35

Ngữ văn 7: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2014

36

Ngữ văn 7: Tập 2: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

37

Sinh học 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

38

Sinh học 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

39

Sinh học 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

40

Tiếng Anh 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

41

Tiếng Anh 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

42

Tiếng Anh 7 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

43

Tiếng Anh 7 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

44

Toán 7: Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

45

Toán 7: Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

46

Toán 7: Tập 1 – Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

47

Toán 7: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

48

Toán 7: Tập 2 – Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

49

Vật lý 7

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

50

Vật lý 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

51

Vật lý 7: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

LỚP 8

52

Âm nhạc và Mỹ thuật 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

53

Âm nhạc 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

54

Mỹ thuật 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

55

Công nghệ 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

56

Địa lý 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

57

Địa lý 8 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

58

Địa lý 8 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

59

Giáo dục công dân 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

60

Giáo dục công dân 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

61

Giáo dục công dân 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

62

Hóa học 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

63

Hóa học 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

64

Lịch sử 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

65

Lịch sử 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

66

Lịch sử 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

67

Ngữ văn 8 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

68

Ngữ văn 8 : Tập 1: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

69

Ngữ văn 8: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

70

Ngữ văn 8: Tập 2: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

71

Sinh học 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

72

Sinh học 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

73

Sinh học 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

74

Tiếng Anh 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

75

Tiếng Anh 8 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

76

Toán 8: Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

77

Toán 8: Tập 1 – Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

78

Toán 8: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

79

Toán 8: Tập 2 – Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

80

Vật lý 8

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

81

Vật lý 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

82

Vật lý 8: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

LỚP 9

83

Âm nhạc và Mỹ thuật 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

84

Âm nhạc 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

85

Mỹ thuật 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

86

Địa lý 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

87

Địa lý 9 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

88

Giáo dục công dân 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

89

Giáo dục công dân 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

90

Hóa học 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

91

Hóa học 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

92

Lịch sử 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

93

Lịch sử 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

94

Ngữ văn 9 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

95

Ngữ văn 9 : Tập 1: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

96

Ngữ văn 9: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

97

Ngữ văn 9: Tập 2: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

98

Sinh học 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

99

Sinh học 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

100

Sinh học 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

101

Tiếng Anh 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

102

Tiếng Anh 9 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

103

Toán 9: Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

104

Toán 9: Tập 1 – Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

105

Toán 9: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

106

Toán 9: Tập 2 – Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

107

Vật lý 9

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

108

Vật lý 9: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

LỚP 10

109

Công nghệ 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

110

Địa lý 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

111

Địa lý 10 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

112

Giáo dục công dân 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

113

Giáo dục quốc phòng – an ninh 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

114

Hóa học 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

115

Hóa học 10: bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

116

Lịch sử 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

117

Lịch sử 10: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

118

Ngữ văn 10 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

119

Ngữ văn 10 : Tập 1: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

120

Ngữ văn 10: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

121

Ngữ văn 10: Tập 2: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

122

Sinh học 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

123

Sinh học 10: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

124

Tin học 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

125

Tin học 10: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

126

Tiếng Anh 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

127

Tiếng Anh 10 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

128

Đại số10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

129

Đại số10: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

130

Hình học 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

131

Hình học 10: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

132

Vật lý 10

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

133

Vật lý 10: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

LỚP 11

134

Công nghệ 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

135

Địa lý 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

136

Địa lý 11 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

137

Địa lý 11 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

138

Giáo dục công dân 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

139

Giáo dục quốc phòng – an ninh 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

140

Hóa học 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

141

Hóa học 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2013

142

Hóa học 11: bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

143

Lịch sử 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

144

Lịch sử 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

145

Ngữ văn 11 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

146

Ngữ văn 11 : Tập 1: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

147

Ngữ văn 11: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

148

Ngữ văn 11: Tập 2: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

149

Sinh học 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

150

Sinh học 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

151

Tin học 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

152

Tin học 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2007

153

Tiếng Anh 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

154

Tiếng Anh 11 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

155

Đại số và giải tích 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

156

Đại số và giải tích 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

157

Đại số và giải tích 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

158

Hình học 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2008

159

Hình học 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

160

Hình học 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

161

Vật lý 11

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

162

Vật lý 11: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

LỚP 12

163

Công nghệ 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

164

Địa lý 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

165

Địa lý 12 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

166

Địa lý 12 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

167

Giáo dục công dân 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

168

giáo dục quốc phòng – an ninh 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

169

Hóa học 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

170

Hóa học 12: bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

171

Lịch sử 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

172

Lịch sử 12: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

173

Lịch sử 12: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

174

Ngữ văn 12 : Tập 1

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

175

Ngữ văn 12 : Tập 1: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2008

176

Ngữ văn 12: Tập 2

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

177

Ngữ văn 12: Tập 2: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

178

Sinh học 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

179

Sinh học 12: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2008

180

Sinh học 12: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

181

Tin học 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

182

Tin học 12: Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

183

Tiếng Anh 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

184

Tiếng Anh 12 : Bài tập

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2009

185

Giải tích 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

186

Giải tích 12: Bài tập (Nâng cao)

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

187

Hình học 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

188

Hình học 12: Bài tập (Nâng cao)

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

189

Vật lý 12

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2011

190

Vật lý 12: Bài tập (Nâng cao)

Bộ giáo dục và Đào tạo

Giáo dục VN

2010

SÁCH THAM KHẢO

191

Sổ tay Hóa học cấp 3

192

Giúp trí nhớ Vật lý 10.11.12

1995

193

Sổ tay Toán, Lý, Hóa

1996

194

Sổ tay toán tiểu học

1997

195

Sổ tay Vật lý cấp 3

1995

196

Sổ tay lý thuyết Vật lý

1998

197

Sổ tay Toán, Lý, Hóa

1987

198

Sổ tay Vật lý cấp 3

1996

199

Sổ tay hóa học sơ cấp

1988

200

Sổ tay kiến thức Vật lý

1999

201

Sổ tay công thức vật lý 12

1996

202

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa  12

2009

203

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Sinh 12

2009

204

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Tiếng Anh THPT

2009

205

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Tin học THPT

2009

206

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Ngữ văn THCS. T.1

2010

207

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng mônToán THCS

2009

208

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Công nghệ THCS. T.1

2009

209

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Tin học THCS. T.1

2009

210

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học THCS

2009

211

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Sinh học THCS

2009

212

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học Lớp 10

2009

213

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán Lớp 11

2009

214

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán Lớp 12

2009

215

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Địa lý Lớp 12

2009

216

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Lịch sử Lớp 12

2009

217

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán Lớp 11

2009

218

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học lớp 11

2009

219

HD thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Ngữ văn lớp 10

2009