Hội đồng quản trị

– Chủ tịch: Ông Vũ Khắc Chương
– Thư ký: Bà Nguyễn Cao Thắng
– Các Thành viên:
+ Ông Võ Hà
+ Ông Võ Hải