Đề tham khảo môn Địa lý có nhiều điểm chưa chuẩn

http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/de-tham-khao-mon-dia-ly-co-nhieu-diem-chua-chuan-20170516102235398.htm