Lịch thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2014-2015

Môn thi và lịch thi

Thí sinh dự thi 3 môn: toán, ngữ văn và môn thứ ba ( được công bố vào ngày 10 tháng 5 năm 2014).

Thời gian thi: ngày 21.6.2014 và 22.6.2014 theo lịch sau:

Ngày thi Buổi Môn thi Thời gian

làm bài

Giờ mở

bì đề thi

Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu

làm bài

21.6.2014 Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 30
Chiều Môn thứ ba 60 phút 14 giờ 10 14 giờ 25 14 giờ 30
22.6.2014 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 10 7 giờ 25 7 giờ 30