Lịch thi học kỳ 2 khối THCS

Lịch kiểm tra chung khối 6,7,8,9  (từ 18/04/2015 đến 27/04/2015)

Ngày

Thời gian

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ bảy

18/04/2015

7h00  –  7h45

8h15  –  9h00

9h30  –  10h15

Lịch sử 9

Công nghệ 9

Địa lý 9

 
13h00 – 13h45

14h15 – 15h00

15h30 – 16h15

  Lịch sử 6

Công nghệ 6

Địa lý 6

Thứ hai

20/04/2015

7h00  –  7h45

8h15  –  9h00

9h30   –  10h15

Lịch sử 7

Công nghệ 7

Địa lý 7

 

 
13h00 – 13h45

14h15 – 15h00

15h30 – 16h15

  Lịch sử 8

Công nghệ 8

Địa lý 8

Thứ ba

21/04/2015

7h00  –  8h30

9h00  – 9h45

Ngữ văn 9

Vật lý 9

 

 
13h00  – 14h30

15h00  – 15h45

  Ngữ văn 6

Vật lý 6

Thứ tư

22/04/2015

7h00  –  8h30

9h00  – 9h45

Ngữ văn 7

Vật lý 7

 

 
13h00  – 14h30

15h00  – 15h45

  Ngữ văn 8

Vật lý 8

 

Thứ năm

23/04/2015

7h00  – 8h30

9h00  –  9h45

 

Toán 9

GDCD 9

 

 
13h00  – 14h30

15h00  –  15h45

  Toán 6

GDCD 6

 

Thứ sáu

24/04/2015

7h00  – 8h30

9h00  –  9h45

 

Toán 7

GDCD 7

 

 
13h00  – 14h30

15h00  – 15h45

 

  Toán 8

GDCD 8

 

Thứ bảy

25/04/2015

7h00  –  8h00

8h30  – 9h15

9h45  – 10h30

Tiếng Anh 9

Hóa học 9

Sinh học 9

 

 
13h00  – 14h00

14h30  –  15h15

  Tiếng Anh 6

Sinh vật 6

 

Thứ hai

27/04/2015

7h00  –  8h00

8h30  – 9h15

 

Tiếng Anh 7

Sinh học 7

 

 

 

13h00 – 14h00

14h30 – 15h15

15h45 – 16h30

 

  Tiếng Anh 8

Hóa học 8

Sinh học 8