Lịch thi học kì 2

Khối THPT

I. KHỐI 12

Thứ ngày Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài
THỨ HAI

20 / 4 / 2015

SÁNG NGỮ VĂN 7g30 – 9g30 ( 120 phút )
CHIỀU VẬT LÍ 14g00 – 15g00 ( 60 phút )
THỨ TƯ

22 / 4 / 2015

SÁNG HÓA 7g30 – 8g30 ( 60 phút )
SINH 9g00 – 10g00 ( 60 phút )
CHIỀU ĐỊA 14g00 – 15g00 ( 60 phút )
THỨ SÁU

24 / 4 / 2015

SÁNG TOÁN 7g30 – 9g30 ( 120 phút )
TIẾNG ANH 10g00 – 11g00 ( 60 phút )
CHIỀU LỊCH SỬ 14g00 – 15g00 ( 60 phút )

* Các môn: GDCD, Tin học, Công nghệ, TD, QP kiểm tra tại lớp theo TKB (từ 4/5 – 9/5)

II. KHỐI 10, 11

Thứ ngày Buổi Môn kiểm tra Thời gian làm bài
THỨ HAI

4 / 5 / 2015

SÁNG NGỮ VĂN 7g30 – 9g00 ( 90 phút )
CHIỀU VẬT LÍ 14g00 – 14g45 ( 45 phút )
THỨ TƯ

6 / 5 / 2015

SÁNG HÓA 7g30 – 8g15 ( 45 phút )
SINH 9g00 – 9g45 ( 45 phút
THỨ NĂM

7 / 5 / 2015

SÁNG TOÁN 7g30 – 9g00 ( 90 phút )
ĐỊA 9g30 – 10g15 ( 45 phút )
THỨ SÁU

8 / 5 / 2015

SÁNG LỊCH SỬ 7g30 – 8g15 ( 45 phút )
TIẾNG ANH 9g00 – 10g00 ( 60 phút )

* Các môn: GDCD, Tin học, Công nghệ, TD, QP kiểm tra tại lớp theo TKB (từ 20/4 – 25/4)

Ban giám hiệu