Ban Giám hiệu

– Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Kim Loan
– Phó hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Viển